INDU-SOL PROFIBUS-INspektor® NT DP

Chức năng của INDU-SOL PROFIBUS-INspektor® NT

  • Tóm tắt vòng đời của mạng và trạng thái Bus hiện tại
  • Tùy chọn cảnh báo thông qua tiếp điểm chuyển mạch, đèn chỉ báo LED, thông báo qua email hoặc bẫy SNMP
  • Cấu trúc liên kết với hiển thị trạng thái để bản địa hóa nhanh các điểm yếu trong dự án PROFIBUS
  • Báo cáo kiểm tra được tạo tự động với tất cả các chi tiết sự kiện quan trọng (chế độ chấp nhận)