INDU-SOL Measuring point PAMA IP67

Chức năng INDU-SOL Measuring point PAMA IP67

Việc xác định vật lý tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của giao tiếp PROFIBUS PA yêu cầu đối với từng phân đoạn của điểm đo không phản ứng của hệ thống chính. Biến thể PAMA đáp ứng các yêu cầu của điểm đo không phản ứng. Công cụ chẩn đoán được kết nối theo đầu nối M12 của điểm đo.