INDU-SOL PROFINET-INspektor® NT

Tổng quan INDU-SOL PROFINET-INspektor® NT

PROFINET-INspektor® NT là một công cụ chẩn đoán quan trọng để chứng nhận, vận hành và kiểm tra các mạng PROFINET được cài đặt mới.

Tùy thuộc vào các chức năng kích hoạt được xác định trước, các sự kiện được đăng ký trong PROFINET-INspektor® NT và được tổng hợp và lưu trữ trên mỗi thiết bị. Bằng cách này, INspektor® NT phát hiện các giá trị chất lượng như tải mạng, thông lượng dữ liệu, tốc độ làm mới, khoảng trống điện tín và jitter điện tín, phản ánh trạng thái hiện tại của chất lượng liên lạc.

Các thông số này đóng vai trò là tiêu chí vận hành và kiểm tra cho các hệ thống lắp đặt mới, đồng thời cũng là thông tin quan trọng cho việc bảo trì và dịch vụ (từ xa).