SICK DUSTHUNTER SB30 – Thiết bị đo bụi nhẹ tán xạ

  • Thiết bị đo bụi ở nồng độ tthấp đến trung bình.
  • Cài đặt một mặt dễ dàng.
  • Cơ chế tự kiểm tra kỹ lưỡng tại mốc không và mốc tham chiếu.
  • Đo bụi tại đường kính ống trung bình đến lớn.