Sắp xếp:
Hiển thị:

Nhãn hiệu Tên sản phẩm Số hiệu Nguồn gốc Số lượng
WIKA Level Sensor/transmitter AFV-3"/150/RF-V/K18-TS-L2100/12-V44R Germany 1
AZBIL Limit Switch 1LS-J503H Japan 5
NAF NAF Control Valve 370991-CHNS7 ZZZ-V08 Sweden 2
TAKEX Optical Cable GT25AD Japan 2
TAKEX Optical Sensor FT-L101 Japan 3
TAKEX Optical Sensor FT-R101 Japan 3
OMRON Optical Sensor E3S-AT11 2M Japan 2
MITSUBISHI PLC Q01CPU Japan 1
MITSUBISHI PLC QJ71C24N-R2 Japan 1
MITSUBISHI PLC Q172LX Japan 3
MITSUBISHI PLC QJ71LP21-25 Japan 2
MITSUBISHI PLC QX41 Japan 5